കേരള ട്രാവൽ മാർട്ട് സൊസൈറ്റി ‘കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവ്’ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

ടൂറിസം മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതിനായി കേരള ടൂറിസം വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് കേരള ട്രാവൽ മാർട്ട് സൊസൈറ്റി കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ടൂറിസം മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും മറ്റ് ടൂറിസം അസോസിയേറ്റുകൾക്കും പൂർണ്ണമായി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നൽകി കേരളത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ 100% ടൂറിസം വാക്സിനേഷൻ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

ടൂറിസം മേഖലയെ അതിന്റെ ഭാഗമായ എല്ലാവർക്കും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നൽകി സുരക്ഷിതമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നതാണ് കെടിഎമ്മിന്റെ ലക്ഷ്യം. കേരളത്തിൽ ടൂറിസം മേഖല പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇതിനായി ടൂറിസം വകുപ്പ് 18-44 വയസ് പ്രായമുള്ളവർക്ക് മുൻ‌ഗണനാ കുത്തിവയ്പ്പ് ഏർപ്പെടുത്തുകയും ഈ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നതിന് നോഡൽ ഓഫീസർമാരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുപുറമെ, നോഡൽ ഓഫീസർമാരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ജില്ല തിരിച്ച് കെടിഎം അംഗങ്ങളെ ലൈസൻ ഓഫീസർമാരായി നിയമിച്ചു.

ടൂറിസം മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് വേഗത്തിലാക്കാൻ കെടിഎം സ്വകാര്യമേഖലയിലെ ആശുപത്രികളുമായി സഹകരിച്ച് വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവ് ആരംഭിച്ചതായി ശ്രീ ബേബി മാത്യു സോമതീരം അറിയിച്ചു. ഈ വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവിനെയും അതിന്റെ ഏകോപനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, കെടിഎം ഒരു ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് (ഫോൺ നമ്പർ 9747720077) ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടൂറിസം മേഖലയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നടത്തണമെന്ന് ശ്രീ ബേബി മാത്യു സോമതീരം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. കേരളത്തിലെ ടൂറിസം മേഖലയിൽ സുരക്ഷിതമായി ബിസിനസുകൾ ഉടൻ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.